martedì 19 dicembre 2006

Ål gugnìn (2).

I cónch (G. Ròcå, 1980, p. g. c.).

Åndùmå åvånti å léš intål libår dl'Årigón i prépåråtìv ch'ås fàvån unå vòltå quånd, sùtå Nådàl, ås måsàvå ål gugnìn inti nòs curt:

"...Ågh vurìvå un pò 'd büdé di bésti, sa, pévår, un bón butigliôn åd vén, un quai lümsé då spagh, un pò 'd sålnitår, drògå p'r i sålàm, ài, ec. Un quai dì prìmå, gh'åndàvå fa sügà lå sa prèså 'l fögh pår pudé måšnàlå e falå gni fénå åsè då pudé fa sü i sålàm e i àltår insåcà. Åmmà p'r ål lard lå sa l'åndavå bén tårméntå gròså. Cul låùr chi då fa gni fénå lå sa l'érå fai då mè pàdår insìmå dål grån quèrc dål tàul ribåltà, iütåndås cun 'nå butégliå tån' me s'lå füs un måtåré...Gh'åndàvå pö fa pulìd e låvà bén du cónch åd lågn...Un pò 'd pån ål gnìvå gråtà int'ùnå süpérå åd tèråcòtå, mås-cià cul furmàg, sa, pévår, nuš muscà, ål gnìvå pö dòp bågnà cul sångv dål gugnìn. Cun cul prépårà chi ås fàvån di friciulìn (fårsulén) tårméntå bón, rustì intl'òli e mångià cald [då nüm: ål mårsåpån, n.d.r.]...".

Vérsión in itåliån:

Andiamo avanti a leggere nel libro dell'Arrigone i preparativi che si

facevano una volta quando, sotto Natale, si macellava il maiale nei nostri cortili:

"..Ci volevano un certo numero di budella bovine, sale, pepe, un buon bottiglione di vino, alcuni gomitoli di spago, un po' di salnitro, droga per salumi, aglio ecc. Qualche giorno prima si doveva far asciugare il sale vicino al fuoco, per poterlo macinare in modo da renderlo abbastanza fine da poterci confezionare salami e altri insaccati. Solo per il lardo il sale andava bene molto grosso. Questa operazione di sminuzzamento del sale era compiuta da mio padre sul gran coperchio del tavolo ribaltato aiutandosi con una bottiglia, a mo' di mattarello...Occorreva poi pulire e lavare due conche di legno...Un po' di pane era grattugiato in una grande zuppiera di terracotta, miscelato a formaggio, sale, pepe, noce moscata, veniva successivamente bagnato con il sangue del maiale. Con questo preparato si facevano degli squisiti "friciulìn" (frittelline), fritti nell'olio e consumati caldi [da noi: il sanguinaccio, n.d.r.]...".

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento