domenica 27 aprile 2008

Tra å cåmén.

Un cåmén.

Iér dòpdišnà, tra unå trådüsión e l'àltrå di påròl dål nòs diålåt, ùmå råšunà åncùrå unå vòltå sùrå un mòd åd dì ch'l'è un pò 'd témp ch'ås dà då pinsà. Quånd duvùmå cüntà un quåicòs che pérò sùmå pü bón då ricurdà bén, dišùmå che sùmå pü bón "då tral å cåmén". L'è cul "cåmén" lì ch'ås måtå in dificultà: ål vénå dål "cåmén dlå ca" ò dål "cammino"? Insùmå: sich'ål gh'éntrå ål "camino" ò åncå ål "cammino" cun ål måt in fìlå bén i part dlå ròbå ch'å vurìsåm cüntà?

R. M.


Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, tra una traduzione e l'altra delle parole del nostro

dialetto, abbiamo ragionato ancora una volta intorno ad un modo di dire che da un po' di tempo ci arrovella. Quando dobbiamo raccontare qualcosa che però non siamo più in grado di ricordare bene, diciamo che non siamo più capaci di "tral å cåmén". E' quel "cåmén" che ci mette in difficoltà: deriva dal "camino della casa" o dal "cammino"? Insomma: che c'entra il "camino" o anche il "cammino" con il mettere correttamente in fila le parti della cosa che vorremmo esporre?

R. M.

venerdì 25 aprile 2008

L'Ånivérsàri dlå Libéråsión.

Ståmåténå, åncå å Sånåšà, me in tütå Itàliå, gh'è stai lå célébråsión dål 25 åprìl, l'ånivèrsåri dlå Libéråsión. Intål vìdeo, ål discùrs dål sìndich Débåtìstå, ch'l'à ricurdà l'impurtånså då cùlå dàtå chi pår lå nòså Itàliå. L'è stài åncùrå unå vòltå unå bèlå célébråsión: ch'lå sìå stai l'ültmå, cun l'àriå ch'å tirå?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Stamattina, anche a Sannazzaro, come in tutta Italia, si è tenuta

la celebrazione del 25 aprile, l'anniversario della Liberazione. Nel video, il discorso del sindaco Debattista, che ha ricordato l'importanza di questa data per la nostra Italia. E' stata ancora una volta una bella celebrazione: che sia stata l'ultima, con l'aria che tira?

R. M.

lunedì 21 aprile 2008

Spårtüšélå o scårpåsèlå?

Unå spårtüšélå.

Lå "spårtüšélå" (cobitis taenia) 'l duvrìs vès un pås åbåstånså cumün, chi då nüm (o ål l'érå unå vòltå?).
Cul ch'åm fa méråvìgliå l'è che inti påiš chi åtùrån (Frèrå, Méd, Sån Giòrg...), ål cobite ål lå ciàmån "scårpåsèlå": stràno, pårchè pår di àltår nòm åd pås lucàl gh'è nò difårénså....Ch'ål siå nò 'l stés pås? Mah!...

R. M.
Vérsión in itåliån:

La "spårtüšélå" (cobitis taenia) dovrebbe essere un pesce

abbastanza comune, qui da noi (o lo era un tempo?). Quel che mi pare strano è che nei paesi vicini (Ferrera, Mede, San Giorgio...), il cobite viene chiamato "scårpåsèlå": strano, dal momento che per altri nomi di pesci locali non v'è differenza...Che non sia lo stesso pesce? Mah!...

R. M.

domenica 20 aprile 2008

Spårpàiå, spårpåiìn e spårpåión.

E åvånti, fiöi, å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S"!... I finìsån pü!...
Incö dòpdišnà ùmå truà, tra i àltår, "spårpàiå", cun "spårpåiìn" e "spårpåión", påròlå custå ch'ås fa pròpi cåpì che lå vénå  dål låtén "papillone(m)", tån' me 'l fråncés "papillon".

R. M.

Vérsión in itåliån:

E avanti, ragazzi, a tradurre le parole del nostro dialetto che

iniziano per "S"!... Non finiscono più!...
Oggi pomeriggio abbiamo trovato, tra le altre, "spårpàiå" (farfalla), con "spårpåiìn" (farfallina) e "spårpåión" (grossa farfalla), parola quest'ultima che ci fa proprio capire che deriva dal latino "papillone(m)", (farfalla), così come il francese "papillon".

R. M.

sabato 12 aprile 2008

Lå spåiàrdå.

Tra i tånti påròl chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt incö dòpdišnà gh'érå åncåsì "spåiàrdå", ùnå påròlå che mén, diš lå vrità, àvå mai  sintü. Lå spåiàrdå (Emberiza citrinella)  l'è un üšlén tårméntå bèl, dlå fåmìgliå di Emberizidae, cun un cåråtérìstich culùr giald. L'è un migråtùr ch'ågh piaš nò i bòsch s-ciàsi, ål préférìså i spasi duèrt, cun nò tåntå piånt. Guårdè intål filmà che bèi üšlén!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le tante parole inizianti per "S" che abbiamo tradotto oggi

pomeriggio c'era pure "spåiàrdå", una parola che, a dire il vero, non avevo mai sentito. La "spåiàrdå", zigolo giallo (Emberiza citrinella), è un uccellino veramente bello, della famiglia dei Emberizidae, con un caratteristico colore giallo. E' un migratore che non ama i boschi fitti, preferisce gli spazi aperti, con poche piante. Guardate nel filmato che begli uccellini!

R. M.

venerdì 11 aprile 2008

I sinsòsål.


Témp un pari 'd méš, åncå méno, e i nòs "åmìš" muschìn i gnårån åncùrå å truàs e å fas gni mat å lå sìrå e åd nòt...Già, i muschìn, che pérò ciåmùmå åncåsì "sinsòsål". Chisà d'indùå lå sàltå förå lå påròlå "sinsòslå"? Fórse då "sénså òs"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tempo un paio di mesi, anche meno, e le nostre amiche zanzare

torneranno ancora a trovarci e a farci ammattire alla sera e di notte...Già, le zanzare, che però chiamiamo pure "sinsòsål". Chissà da dove deriva la parola "sinsòslå"? Forse da "senza ossa"?

R. M.

giovedì 10 aprile 2008

Lå sménså di bigàt.

"Sménså" l'è unå påròlå dål nòs diålåt ch' lå vö dì "semente", in généràl, må pudùmå nò šmintià ch' ål gh'érå åncå lå "sménså di bigàt", ciuè i öv, che in primåvérå ås duårìvån e gnìvå fö i bigåtén...(Sùrå l'ålévåmént di bigàt chi då nüm, insì impurtånt  unå vòltå, 'gh uà våd cùlå pàginå chi ). Må sémpår å prupòšit då "sménså", ågh sårìs åncåsì cùlå di såvåtén: di ciudén tårméntå pìcul pår sulà i scårp...
"Råstà chi då sménså", pö, l'è unå ròbå che ågh piåšårìs å tüti, pårchè ål vö dì råstà ål mónd un bèl pès e mågàri murì pü!...(Mågari!).

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Sménså" è una parola del nostro dialetto che significa

"semente", in generale, ma non possiamo dimenticare che c'era anche la "semente dei bachi da seta", cioè le uova, che in primavera si schiudevano e uscivano i piccoli bruchi... (Sull'allevamento dei bachi da seta qui da noi, così importante un tempo, vedere questa pagina ). Ma sempre a proposito di "sménså", ci sarebbe anche quella dei ciabattini: dei chiodini piccolissimi per risuolare le scarpe...
"Rimaner qui di semente", poi, è una cosa che piacerebbe a tutti, perchè significa vivere molto a lungo, magari non morire affatto!...(Magari!).

R. M.

mercoledì 9 aprile 2008

Lå siurìn-siuråtå.

Intånt, ål sàbåt dòpdišnà, siguitùmå 'ndà inån å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", tån' me "siurìn-siuråtå", in itåliån "libellula". Ål nòm itåliån då cul insèt chi ål vénå dål låtén  "libra", bålånså, pårchè quånd ål vòlå ål ténå i sò al urišuntàl, me i bras d'unå bålånså. Må nüm, in diålåt,  vurùmå fórse sutulinéà l'élégånså då stå "siurìn-siuråtå"  vulåntå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Intanto, al sabato pomeriggio, continuiamo a tradurre le parole

del nostro dialetto che cominciano per "S", come "siurìn-siuråtå", in italiano "libellula". Il nome italiano di questo insetto deriva dal latino "libra", bilancia, perchè quando vola tiene le sue ali orizzontali come i bracci d'una bilancia. Ma noi, in dialetto, vogliamo forse sottolineare l'eleganza di questa "signorin-signoretta" volante...

R. M.

lunedì 7 aprile 2008

Lå Giurnà dål Vuluntårià.

Intål vìdéo, ål bèl intérvént che lå nòså Fràncå, présidéntå dlå Cunsültå Suciàl åd Sånåšà, l'à fai iér måténå å lå "Giurnà dål Vuluntårià", intål curtìl di èx-scòl éléméntàr åd viå Mårcóni, che ådès i èn gnü un tårméntå bel Céntro Pòlifunsiünàl (inåugürà pròpi pår l'ucåšión).
Bràvå Fràncå!

(Di àltår vìdéo chi )

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, il bell'intervento che la nostra Franca, presidente della

Consulta Sociale di Sannazzaro, ha tenuto ieri mattina alla "Giornata del Volontariato", presso il cortile della ex-scuola elementare di via Marconi, che ora è diventata un bellissimo Centro Polifunzionale (inaugurato proprio per l'occasione).
Brava Franca

(Altri video qui )

R. M.

martedì 1 aprile 2008

Ål libår di "nòs" Gibèlå.

Lå cupértìnå dål libår.

Èco lå cupértìnå dål libår "Ålpinìstå såvåtón", di A. G. Càgnå, che pår ål prugèt "Chi cuménciå lå létürå" åd Måntuå, ål sårà ål céntro d'un pari d'inisiåtìv åncåsì å Sånåšà: unå sìrå in bibliutécå (23 mag) p'r unå létürå ånimà fàiå då lå Cumpågnìå Téåtràl Arcobaleno e pö, åi prim åd sétémbår, unå gitå ål Lagh d'Ortå pår cumpågnà i...rèdivìv mårì e muié Gibèlå, chi vörån åndà åncùrå in cui bèi pòst 120 an dòp, pår våd se ståvòltå i sårån püsè furtünà!...
In bibliutécå, ål 23 mag, ål libår cun i dü sånåšårén prutågunìstå ål sårà distribüì, cun l'invìd å fal circulà püsè ch'ås pö, pråståndål å i åmìš e cunusént.
Ö giåmò fai våd i dì påsà che intål libår l'åutùr ål fa pårlà i nòs Gibèlå in un diålåt püsè sìmil ål milånéš che ål lümlén, mén che méno ål sånåšårén. L'è pår cul lì che ö ciårcà då trådüv i sò påròl intål nòs diålåt déntår å unå vérsión digitålišà (file .doc) dål libår, ch'å pudì giåmò scårgà då chi


R. M.

Vérsión in itåliån:

Ecco la copertina del libro "Alpinisti ciabattoni", di A. G. Cagna,

che per il progetto "Qui comincia la lettura" di Mantova, sarà al centro di alcune iniziative anche a Sannazzaro: una serata in biblioteca (23 maggio) per una lettura animata proposta dalla Compagnia Teatrale Arcobaleno e poi, ai primi di settembre, una gita al Lago d'Orta per accompagnare i...redivivi coniugi Gibella, che vogliono tornare in quei bei posti 120 anni dopo, per vedere se stavolta saranno più fortunati!...
In biblioteca, il 23 maggio, il libro con i due sannazzaresi protagonisti verrà distribuito, con l'invito a farlo circolare il più possibile, prestandolo ad amici e conoscenti.
Ho già mostrato nei giorni scorsi che nel libro l'autore fa parlare i nostri Gibella in un dialetto più simile al milanese che al lomellino, men che meno al sannazzarese. E' per quello che ho cercato di trasporre le loro parole nel nostro dialetto, all'interno di una versione digitalizzata (file .doc) del libro, che potete fin d'ora scaricare da qui

R. M.