lunedì 7 aprile 2008

Lå Giurnà dål Vuluntårià.

Intål vìdéo, ål bèl intérvént che lå nòså Fràncå, présidéntå dlå Cunsültå Suciàl åd Sånåšà, l'à fai iér måténå å lå "Giurnà dål Vuluntårià", intål curtìl di èx-scòl éléméntàr åd viå Mårcóni, che ådès i èn gnü un tårméntå bel Céntro Pòlifunsiünàl (inåugürà pròpi pår l'ucåšión).
Bràvå Fràncå!

(Di àltår vìdéo chi )

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, il bell'intervento che la nostra Franca, presidente della

Consulta Sociale di Sannazzaro, ha tenuto ieri mattina alla "Giornata del Volontariato", presso il cortile della ex-scuola elementare di via Marconi, che ora è diventata un bellissimo Centro Polifunzionale (inaugurato proprio per l'occasione).
Brava Franca

(Altri video qui )

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento