mercoledì 9 aprile 2008

Lå siurìn-siuråtå.

Intånt, ål sàbåt dòpdišnà, siguitùmå 'ndà inån å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", tån' me "siurìn-siuråtå", in itåliån "libellula". Ål nòm itåliån då cul insèt chi ål vénå dål låtén  "libra", bålånså, pårchè quånd ål vòlå ål ténå i sò al urišuntàl, me i bras d'unå bålånså. Må nüm, in diålåt,  vurùmå fórse sutulinéà l'élégånså då stå "siurìn-siuråtå"  vulåntå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Intanto, al sabato pomeriggio, continuiamo a tradurre le parole

del nostro dialetto che cominciano per "S", come "siurìn-siuråtå", in italiano "libellula". Il nome italiano di questo insetto deriva dal latino "libra", bilancia, perchè quando vola tiene le sue ali orizzontali come i bracci d'una bilancia. Ma noi, in dialetto, vogliamo forse sottolineare l'eleganza di questa "signorin-signoretta" volante...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento