giovedì 10 aprile 2008

Lå sménså di bigàt.

"Sménså" l'è unå påròlå dål nòs diålåt ch' lå vö dì "semente", in généràl, må pudùmå nò šmintià ch' ål gh'érå åncå lå "sménså di bigàt", ciuè i öv, che in primåvérå ås duårìvån e gnìvå fö i bigåtén...(Sùrå l'ålévåmént di bigàt chi då nüm, insì impurtånt  unå vòltå, 'gh uà våd cùlå pàginå chi ). Må sémpår å prupòšit då "sménså", ågh sårìs åncåsì cùlå di såvåtén: di ciudén tårméntå pìcul pår sulà i scårp...
"Råstà chi då sménså", pö, l'è unå ròbå che ågh piåšårìs å tüti, pårchè ål vö dì råstà ål mónd un bèl pès e mågàri murì pü!...(Mågari!).

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Sménså" è una parola del nostro dialetto che significa

"semente", in generale, ma non possiamo dimenticare che c'era anche la "semente dei bachi da seta", cioè le uova, che in primavera si schiudevano e uscivano i piccoli bruchi... (Sull'allevamento dei bachi da seta qui da noi, così importante un tempo, vedere questa pagina ). Ma sempre a proposito di "sménså", ci sarebbe anche quella dei ciabattini: dei chiodini piccolissimi per risuolare le scarpe...
"Rimaner qui di semente", poi, è una cosa che piacerebbe a tutti, perchè significa vivere molto a lungo, magari non morire affatto!...(Magari!).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento