lunedì 21 aprile 2008

Spårtüšélå o scårpåsèlå?

Unå spårtüšélå.

Lå "spårtüšélå" (cobitis taenia) 'l duvrìs vès un pås åbåstånså cumün, chi då nüm (o ål l'érå unå vòltå?).
Cul ch'åm fa méråvìgliå l'è che inti påiš chi åtùrån (Frèrå, Méd, Sån Giòrg...), ål cobite ål lå ciàmån "scårpåsèlå": stràno, pårchè pår di àltår nòm åd pås lucàl gh'è nò difårénså....Ch'ål siå nò 'l stés pås? Mah!...

R. M.
Vérsión in itåliån:

La "spårtüšélå" (cobitis taenia) dovrebbe essere un pesce

abbastanza comune, qui da noi (o lo era un tempo?). Quel che mi pare strano è che nei paesi vicini (Ferrera, Mede, San Giorgio...), il cobite viene chiamato "scårpåsèlå": strano, dal momento che per altri nomi di pesci locali non v'è differenza...Che non sia lo stesso pesce? Mah!...

R. M.

1 commento: