venerdì 11 aprile 2008

I sinsòsål.


Témp un pari 'd méš, åncå méno, e i nòs "åmìš" muschìn i gnårån åncùrå å truàs e å fas gni mat å lå sìrå e åd nòt...Già, i muschìn, che pérò ciåmùmå åncåsì "sinsòsål". Chisà d'indùå lå sàltå förå lå påròlå "sinsòslå"? Fórse då "sénså òs"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tempo un paio di mesi, anche meno, e le nostre amiche zanzare

torneranno ancora a trovarci e a farci ammattire alla sera e di notte...Già, le zanzare, che però chiamiamo pure "sinsòsål". Chissà da dove deriva la parola "sinsòslå"? Forse da "senza ossa"?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento