lunedì 1 gennaio 2007

BUNDÌ, BÓN AN!Già, incö l'è 'l prim dì dl'an e åm vénå in mént che, quånd ås éråm fiö pìcul, åndàvåm å purtà l' "bundì" inti ca di pårént e di nòs åvšén. Cùlå trådisión chi ål lå cüntå bén ål Càrlo Årigón intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clémàtis, Vigévån, 2000, pag. 12):

"Ålùrå gh'érå l'üšånså che, lå måténå dål prìm dì dl'an, i mås-cìn dåi séš åi déš an (mén as érå fra cùsti) i åndàvån å bat ålå pòrtå  di åvšén: lur ås fàvån åndà déntår pårchè 's  crådìvå che lå vìšitå di fió lå purtàs bén pår tüt l'an. Ås dišìvå nò «Augùri», må «Bundì!», ò sid nò «Bundì bón an!»... Ål nòs «Bundì», cui åd lå fåmigliå višità... i vušàvån fòrt: «Càvå i brài (cålsón) e làsi lì!». Quånd å dišìvåm «Bundì bón an!», lur i vušàvån: «Ti lå pèl e mi ål sålàm!» (å ti lå pèl e å mén ål sålàm)...É pö ås rigålàvån un quai måndårén e, åd rèr, unå månà 'd cåråmèl ål turunén cun lå càrtå rùså tråspåréntå e l'érå åsè då fas cuntént...".

É ålùrå..."Bundì bón an!" å tüti i višitåtùr dål blògh då cui dål grüp d' "Ål nòs diålåt"!
(Måndès i cåråmèl, nèh !?!).

Vérsión in itåliån:

Già, oggi è il primo dell'anno e mi ricordo che, quando eravamo

bambini piccoli, andavamo a fare gli auguri di buon anno in casa dei parenti e dei nostri vicini. Questa tradizione la racconta bene Carlo Arrigone nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000, pag. 12):

"Allora c'era l'usanza che al mattino del primo dell'anno, i maschietti dai sei ai dieci anni (io ero fra questi) andassero a bussare alla porta dei vicini: questi ci facevano entrare perchè si credeva che la visita dei ragazzi fosse augurio di una buona sorte per tutto l'anno. Non si diceva «Auguri», ma «Buondì!» oppure «Buondì Buon anno!»...Al nostro «Buondì!» i componenti della famiglia visitata esclamavano forte: «Cava le braghe e lasciale lì!». L'altro augurio «Buondì buon anno!» veniva ribattuto da un sonoro «A te la pelle, a me il salame!»...Poi ci veniva regalato qualche mandarino e, caso raro, una manciata di caramelle al torroncino con la carta rossa trasparente e questo bastava per farci contenti...".

E allora..."Buondì Buon anno!" a tutti i visitatori del blog da parte di quelli del gruppo "Ål nòs diålåt"!
(Mandateci le caramelle, neh!?!).


R. M.

9 commenti:

 1. Bon An, Maestar! Bondì!!! Me a sò amò indrumenta...ma svigiarò prima da stasira...eheh!!! Interesanta la tradisiò da busar ai port! A prest da RaFa!

  RispondiElimina
 2. Buon anno, Raffa! Com'è andata l'ultima notte del 2006? Uno sballo, eh? Beata gioventù!...


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Bundì!! Bon an!

  Dlà Susy

  RispondiElimina
 4. Ciao, Susy! E uno è quasi andato: ne restano 364! Buon 2007!


  R. M.

  RispondiElimina
 5. Eheheh...mi è piaciuta la sua battuta "e uno è quasi andato"...purtr il tempo vola...e quest anno...go no propi freta!!!

  Speruma da turnà a skola, lè pusè divertent ke sta in cà...tant ghè da studià istes eheh!!! Bon proseguiment 2007! ^__^

  RispondiElimina
 6. Cara Raffa, sì, ghè da studià ma nn alva sù alle 7!

  Buon Anno (adesso,di giorni, ne mancano solo 361..!)

  Un saluto a tt!!!

  dlà Susy

  RispondiElimina
 7. eheheh lè vera anca quallì!!! e purtrop me go da svigiam ai 6!!! forsa e curag!!! bon proseguiment a tut viatar!!! ^___^ Raff@

  RispondiElimina
 8. Car maestar,

  per la befana at meti no, una canzon in dialet!?!(magari in italiano su Quadernone Blu!)

  ciaù!

  Dlà Susy

  RispondiElimina
 9. Purtroppo non ho niente in dialetto che riguardi la befana: nè canzoni, nè proverbi o modi di dire...Mi spiace!

  Ciau!


  R. M.

  RispondiElimina