martedì 30 gennaio 2007

I "tri dì dlå mèrlå".

Lå mèrlå (då Wikipédìå).

E åncå st'an sùmå rivà åi "tri dì dlå mèrlå"...Chi l'è ch'å sa nò lå lègéndå? Lišè mich'ål lå cüntå ål Carlo Årigón, intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clèmàtis, Vigévån, 2000):

"Lå légéndå lå dìšå che, tåntå témp fa, génàr ål gh'àvå 'mmà véntòt dì e fébràr tréntün; rivà ål véntòtéšim dì dål méš püsè crüdél, lå mèrlå lå gh'à dì: «T'è finì, finålmént, génårón! Va' å l'infèrån, p'r st'an l'è påsà lå tò cåtivériå då fa sufrì ». Ålùrå génàr l'è 'ndài då fébràr e 'l gh'à dì: «Fam un piåšì: pråståm un quai dì, tånt ti t'ågh n'è tånti, pårchè mén 'gh'ö då sistémà unå fåcéndå». Fébràr l'è stai d'åcòrdi e 'l gh'à cuncès tri dì, che génàr å i à drubà fåndå gni un fråd insì fòrt che lå mèrlå (che prìmå l'érå biåncå), pår rišìst ål fråd, l'à duü scóndås intlå càpå dål cåmén, fåndås sü tütå, måtåndås ål bèch intål cü. Å lå fén di tri dì, lå mèrlå s'à truà tütå négrå, cun ål bèch tüt giald, mich'l'è 'ncùrå ådès...".

(Bèh, s'ål füs sücès st'an, lå mèrlå lå sårìs gnü pénå pénå un pò grišulà...).

Vérsion in itåliån:

E anche quest'anno siamo arrivati ai "tre giorni della merla"...

Chi non conosce la leggenda? Leggete come la racconta Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000):

"La leggenda dice che, tanto tempo fa, gennaio aveva solo ventotto giorni e febbraio trentuno; giunti al ventottesimo giorno del mese più crudele, la merla, rivolgendosi a gennaio, disse: «Sei finito finalmente, gennarone! Va' all'inferno, per questo anno è passata la tua cattiveria di far soffrire». Allora gernnaio andò da febbraio e disse: «Fammi un favore: prestami qualche giorno, tanto tu ne hai tanti, perchè devo sistemare una faccenda ». Febbraio acconsentì e concesse tre giorni, che gennaio utilizzò generando un freddo talmente intenso che la merla (in origine bianca), per resistere al freddo, dovette nascondersi nella cappa del camino, avvolgendosi su se stessa, mettendo il becco nel culo. Alla fine dei tre giorni, la merla si ritrovò tutta nera con il becco tutto giallo, come è tuttora...".

(Bèh, se fosse successo quest'anno, la merla sarebbe diventata appena appena un po' grigiastra...).

R. M.

2 commenti:

 1. Al dì dlà Merla... am ricordi ultim dì dlà Merla quand eri picola e amalà,che me nona nel leton mi raccontò la leggenda (so no mica as disa in dialet!).

  Andavo all'asilo.... Che bei giorni!!!

  Ciaù!

  Dlà SuSy

  RispondiElimina
 2. Ciao, Susy! Che bei ricordi!...Tienili stretti! Da adulta ti serviranno!...


  R. M.

  RispondiElimina