sabato 23 gennaio 2010

Un måtrimòni å Sånt'Åntòni.


Turnåndå å Sånt'Åntòni, m'è piåšü sich'l'à scrit Betty, un'åmìšå då cul blògh chi, int un cumént ål pòst dål 17 åd génàr. Sò šiå Stéfånìnå lå gh à cüntà dål sò måtrimòni åd 64 an fa, ståbilì p'r i séš ur dlå måténå dål 17 åd génàr: ésåndå tårméntå pòvår, i vurìvån fas våd då ninsünå! Åmmà che i ån truà lå céšå pénå åd påišån ch'i àvån purtà å fa bénédì i sò bésti!...

Vérsión in Itåliån:

Tornando a Sant'Antonio, mi è piaciuto quanto ha scritto Betty, un'amica di questo blog, in un commento al post del 17 gennaio scorso. Sua zia Stefanina le ha raccontato del suo matrimonio di 64 anni fa, stabilito per le 6 del mattino del 17 gennaio: essendo molto poveri, non volevano farsi vedere da nessuno! Solo che hanno trovato la chiesa piena di contadini che avevano portato a benedire i loro animali!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento