mercoledì 22 settembre 2010

Lå Tàtå ål Cónvégno.


Int i vìdéo, l'intérvént dlå Ròšålìå sùrå ål prugèt "Ål nòs diålåt" ch'l'à fai ål Cónvégno "Territorio-Scuola-Istituzioni" åd vånårdì påsà in Bibliutécå.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nei video, l'intervento di Rosalia sul progetto "Il nostro dialetto" che ha tenuto al Convegno "Territorio-Scuola-Istituzioni" di venerdì scorso.


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento