venerdì 14 maggio 2010

Supén-supåtå.

Giögh dål "mónd" (fòto åd Catepol).


Iér dòpdišnà ùmå (finålmént) finì då riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S". Tra i ültim gh érå åncåsì "supén-supåtå", lå månérå då cåminà såltåndå su un pé sul, mich i fàvån i fiöl che fénå å un quai an fa (ådès å såvrìs nò...) i giügàvån å "mónd": gh i 'n mént?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo (finalmente) terminato di rileggere le parole del nostro dizionario inizianti per "S". Tra le ultime v'era pure supén-supåtå" (zoppin-zoppetta), il modo di camminare saltando su un solo piede, coma facevano le bambine che fino a qualche anno fa (ora non saprei...) giocavano a "mondo": ricordate?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento