martedì 9 febbraio 2010

Che sånguåtå!...


E lå sånguåtå? Sì, va bén, l'è cul ånèllide ch'ål vìvå in àquå e ch'å gh piàšå ciücià ål sångh, må l'è åncåsì cùlå dònå bónå då cåvàgh sòld å i òm, vuiåndågh ål pòrtåföi: då chi ål nòs mòd åd dì: "L'è péš che ùnå sånguåtå!"...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

E la sanguisuga? S', certo, è quell'anellide che vive in acqua e  che ama succhiare il sangue, ma è anche quella donna capace di spillar quattrini agli uomini, vuotandogli il portafogli: da qui il nostro detto: "È peggio di una sanguisuga!"...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento