domenica 29 agosto 2010

La cosecha.Un bal ciléno ch'ås ciàmå "Lå còsécha" ("Il raccolto"), ùnå påròlå ch'ål gh ùmå åncå int ål nòs diålåt: cušåciå, pròpi int ål séns åd "raccolto, mietitura". "L'à fai cušåciå" (Ha fatto un raccolto) ål vö di åncå, in séns figürà, "l'à fai mån bàså åd tüt". Lå påròlå spågnölå "cosecha" fórse l'è rivà då nüm  dåi émigrånt int ål Südåméricå ò förse l'è un làsit åd quånd i Spågnö i érån chi då nüm...

Vérsiön in Itåliån:

Una danza cilena intitolata "Lå còsécha" ("Il raccolto"), una parolache abbiamo anche nel nostro dialetto: cušåciå, proprio nel significato di  "raccolto, mietitura". "L'à fai cušåciå" (Ha fatto un raccolto) vuol dire anche, in senso figurato, "ha fatto man bassa di tutto". La parola spagnola "cosecha" forse è giunta da noi dagli emigranti in Sudamerica o forse è un lascito di quando gli Spagnoli erano qui da noi...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento