mercoledì 14 aprile 2010

Splà me 'l fånt då pich.

Al fånt då pich.


Dòp lå pàušå 'd Pàsquå sùmå 'ndài inån å riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S", tra i qual gh érå åncåsì "spla", cul mòd åd dì "Splà me 'l fånt då pich". Ål lå dišùmå d'ùnå pårsónå tårméntå pòvrå e spiåntà, pårchè 'l fånt, sécónd ål "Devoto-Oli", l'è lå figürå ch'lå var méno di nòs cart e "pich" l  'è 'l seme ch'å var méno int i cart fråncéš...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dopo la pausa di Pasqua abbiamo ripreso a rileggere le parole del nostro dizionario che iniziano per "S", tra le quali c'era pure "spla" (spelato, spiantato), con il modo di dire "Splà me 'l fånt då pich" (spiantato come il fante di picche). Lo diciamo d'una persona poverissima e spiantata, perchè il fante, secondo il "Devoto-Oli", è la figura che vale meno nelle nostre carte e picche è il seme che vale meno nelle carte francesi...

R. M.


Nessun commento:

Posta un commento