lunedì 18 settembre 2006

Ål nòs blògh sü "Il Punto".

L'årtìcul dål "Punto" sü 'l "Blògh dål bårdügh".


Ståmåténå, sü 'l sétimånàl åd Påvìå dål lünédì "Il Punto", gh'érå un årtìcul  sü 'l nòs "Blògh dål bårdügh".  L'årtìcul ål spiégå bén ål pårchè dål blògh e ål pàrlå dål låùr ch'å sùmå dré fa surå 'l diålåt åd Sånåšà.  Mìlå ringråsiåmént åi giurnålìstå dål "Punto": ågh ùmå dåbšògn che tånti dlå Lümlénå e dål Påvéš i àbiån då séguì lå nòså ricércå e mågàri, pårchè nò, das unå mån!...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento