martedì 23 settembre 2008

Båndå IRIS triunfàl.

E Iér sìrå, lå nòså Båndå IRIS gh à vü un tårméntå sücès å lå SOMS, cun un bèl cuncèrt p'r ål "Sétémbår Sånåšårèš". Intål vìdéo, lå "Màrciå triunfàl" dl' Åidå. Bràv ål M° Gårbårén, bràvi tüti i sunådù!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E ieri sera, la nostra Banda IRIS ha avuto un grandissimo successo

alla SOMS, con un bel concerto per il "Settembre Sannazzarese". Nel video, la "Marcia trionfale" dell'Aida. Bravo il M° Garbarini, bravi tutti i suonatori!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento