mercoledì 17 settembre 2008

L'urbišö.

Dòp un périòdo che lå mè ADSL lå funsiunàvå pü, sùmå åncùrå chi å pårlà dål nòs låùr sùrå 'l diålåt åd Sånåšà. P'r ål vucåbulàri, ùmå intånt trådùt i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "U", tra i qual ùmå truà "urbišö", ch' l'è nò un sårpéntèl (åncå s'ågh å šmìå): l'è unå lüšèrtå ch' l'à pèrs i såmpén, intlå sò évulüsión. E l'è nò vérå che l'urbišö l'è un ... urbišö: ågh vådå e cóme! (Nò me mén...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Dopo un periodo in cui la mia ADSL non funzionava più, siamo

ancora qui a parlare del nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro. Per il vocabolario, abbiamo intanto tradotto le parole del nostro dialetto che iniziano per "U", tra cui abbiamo trovato "urbišö" (orbettino), che non è un serpentello (anche se gli assomiglia): è una lucertola che ha perso le zampine, nella sua evoluzione. E non è vero che l'orbettino sia...orbo: ci vede e come! (Non come me...).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento