mercoledì 1 ottobre 2008

Ål diålåt che 'l sa tüt.

L'àltår dì ö fai unå sèrie 'd 8 filmà, indùå che 'l pitùr åd Sånåšà Pino Zånchìn ål cuméntå i quàdår püsè impurtånt dlå sò Mustrå pårsunàl fàiå p'r ål "Sétémbår Sånåšåréš 2008". Iün di quàdår, cul dål filmà chi 'd sùrå, l'è intitulà "Ål diålåt che ål sa tüt". Cui sò fùråm  e i sò culùr tårméntå viv, Zånchìn ål mustrå tütå lå fòrså ésprésìvå dål "vèg diålåt che tüt ål sa" (A. Zanzotto).

(Chi i vòt filmà).

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno ho realizzato una serie di 8 filmati, in cui il pittore di

Sannazzaro Pino Zanchìn commenta i quadri più importanti della sua Mostra personale allestita per il "Settembre Sannazzarese 2008". Uno dei quadri, quello del filmato qui sopra, è intitolato "Il dialetto che tutto sa". Con le sue forme e i suoi colori così accesi, Zanchin mostra tutta la forza espressiva del "vecchio dialetto che tutto sa" (A. Zanzotto).

(Qui gli 8 filmati).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento