domenica 5 ottobre 2008

Ciàpå ål tréno A.

Un tårméntå bèl cuncèrt åd jazz vånårdì då sìrå å lå SOMS, cun un'urchèstrå åd sunådù giun må bén åfiåtà: lå "Monday Orchestra", dirètå då Lucå Missiti, cun unå bràvå e bèlå cåntåntå, Simónå Sévérìni. Intål vìdéo, iün di bràni püsè fåmùš dl'urchèstrå åd Duke Ellington: "Take The A Train" (Ciàpå ål tréno A), ch'l'érå ultrétüt lå sìglå dl'urchèstrå dål Dücå.
Ünicå nòtå stunà dlå sìrå: gh érå pòcå gint!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un bellissimo concerto jazz venerdì sera alla SOMS, con

un'orchestra di musicisti giovani ma affiatati: la "Monday Orchestra", diretta da Luca Missiti, con una brava e bella cantante, Simona Severini. Nel video, uno dei brani più famosi dell'orchestra di Duke Ellington: "Take The A Train" (Prendi il treno A), che era oltretutto la sigla del'orchestra del Duca.
Unica nota stonata della serata: c'era poca gente!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento