venerdì 3 ottobre 2008

Lå "vénésiånå".E lå "vénésiånå"? Nò lå téndå då fnèstrå cun cui listén, må culå bónå bròsc cón insìmå i grånén åd sücår che då fiö åm piåšìvå insì tånt!...Sì, pö gh è rivà 'l "Buondì Motta", må vurì måt?!...
(Chi lå ricètå).

R. M.

Vérsión in itåliån:

E la "veneziana"? Non la tenda da finestra con quelle listarelle, ma

quella buona brioche con sopra le granelle di zucchero che da bambino mi piacevano così tanto!...Sì, poi è aarivato il "Buondì Motta", ma volete mettere?
(Qui la ricetta).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento