giovedì 9 ottobre 2008

I vårtìš.

I vårtìs (Foto: Ithunn)

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'ùmå trådùt intå cui dì chi gh érå åncåsì "Vårtìš" (Humulus lupulus), tårméntå bón inti rišòt e i frità. Lå piånténå ål lå ciàmån blaudin in Friuli, lupari in Umbriå , lepone in Cålàbriå , bruscandolo intål Férårés, in Piémónt l'è ål Luartin, in Emiliå l' è....vartis...Se pö vurì lå ricètå dlå "frità cui vårtìš", chi gh n'è iünå.


R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto in questi giorni c'era pure "Vårtìs" (Humulus lupulus), luppolo selvatico, ottimo in risotti e frittate. La piantina è chiamata
blaudin in Friuli, lupari in Umbria , lepone in Calabria , bruscandolo nel Ferrarese, in Piemonte è il Luartin, in Emiliå  è....vartis...Se poi volete la ricetta della "frittata cui vårtìs", qui ce n'è una.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento