domenica 12 ottobre 2008

Lå viscàrdå.

Viscàrdå: Tordella o Cesena?

Unå dumåndå å chi l'è ch'ås n'inténdå d'üšé: lå "viscàrdå", mi ch'ås ciàmå in itåliån? "Tordella" ò "Cesena"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una domanda agli intenditori di uccelli: la "viscàrdå", come si

chiama in italiano? "Tordella" o "Cesena"?

R. M.

2 commenti: