lunedì 21 luglio 2008

Frådé d'Itàliå.

Incö, chisà 'l pårchè, sénti ål dåbšògn då riciåmà chi ål vìdéo indùå che lå nòså Båndå IRIS lå sönå l'Ino åd Måméli, "Frådé d'Itàliå" (intål curtìl dlå Cróce d'Oro).

Eh, bålòs d'un Bòssi!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi, chissà perchè, sento il bisogno di richiamare qui il video in

cui la nostra Banda IRIS suona l'Inno di Mameli, "Fratelli d'Italia" (nel cortile della Croce d'Oro).

Eh, birba d'un Bossi!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento