lunedì 7 luglio 2008

Lå puléntå tåràgnå.

E "tåràgnå"? (Pårlùmå dlå "puléntå tåràgnå", culå cón åncåsì lå fårénå scürå, åd grån såråcéno). D'indùå lå vénå lå påròlå "tåràgnå"? Diš che lå vènå då "tårài" (tårén), lå nòså "måsculå", ål båstón ch'ås dröbå pår msià lå puléntå intål cåldrén åd ram. Åd ògni mòdo, lå "tåràgnå" l'è unå puléntå tårméntå bónå: intål vìdéo, i mustrån mi ch'ås fa å fàlå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

E "tåràgnå"? (Parliamo della "polenta taragna", quella con anche

la farina scura, di grano saraceno), Da dove proviene la parola "taragna"? Pare derivi da "tårài" (tårén), la nostra "måsculå", il bastone che si usa per mecolare la polenta nel paiolo di rame. Ad ogni modo, la "taragna" è un'ottima polenta: nel video, ne viene mostrata la preparazione.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento