martedì 8 luglio 2008

"Tånå!".

Un'àltrå påròlå ch'lå cuménciå cun "T": "tånå". Quånd ål l'umå trådùtå, m'è gnü in mént quånd då fiö giügàvåm "å scónd": se iün ågh lå fàvå å fas nò ciåpà då cul ch'l'"érå sùtå" e ål rivàvå ål mür åd pårténså, ål vušàvå "Tånå!" e l'érå sàlåv. Ål filmà, un curtumétràg prémià divèrsi vòlt, ål fa dåbón gni nustålgìå åd quånd å séråm fiö...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra parola che inizia per "T":  "tånå" (tana). Quando

l'abbiamo tradotta, mi son ricordato di quando da bambini giocavamo a "nascondino": se uno riusciva a non farsi prendere da colui che "era sotto" e arrivava al muro di partenza, gridava "Tana!" ed era salvo. Il filmato, un cortometraggio più volte premiato, suscita davvero nostalgia di quando eravamo ragazzi...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento