mercoledì 2 luglio 2008

Ål tåión.

Tra i påròl ch'i cuménciån pår "T" ch'umå truà sàbåt påsà 'gh érå åncåsì "taión", lå målåtìå di bésti cun i óng tåià (bö e gugnìn) che ågh fa gni di ülsår, di tai in bùcå e inti óng: intål filmà lå målåtìå ål lå spiégån bén.
Pö 'gh è lå lég dål tåión: ög pår ög, dént pår dént...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Tra le parole inizianti per "T" che abbiamo trovato sabato scorso

c'era pure "taión" (afta epizootica), la malattia degli animali ad unghia fessa (bovini e suini) che gli provoca delle ulcerazioni, dei tagli in bocca e nelle unghie: nel filmato la malattia viene spiegata bene.
Poi c'è la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento