martedì 12 agosto 2008

Növ åd tréncå: ?


"Tréncå", "trincà", "trincåt": di àltår påròl ch'ùmå trådùt dål nòs diålåt sàbåt påsà. Fàcil då trådüv: lå tréncå  l'è unå ligådürå å tri gir, tårméntå strénciå (ròbå då mårinàr); ål trincåt l'è l'àlbår åd prüå (intål filmà); trincà ål vö dì ligà strénc cun unå tréncå, må åncå fa unå tårméntå bivüdå, mågàri 'd vén bón...
Pérò sùmå nò stai bón då cåpì d'indùå lå sàltå förå l'ésprésión "növ åd tréncå", che lå vurìs dì "tårméntå növ", me "növ åd pàcå", "növ åd šåcå". Pårchè "növ åd tréncå"? Inti disiùnàri ch'ùmå cunsültà, ùmå nò truà lå spiégåsión e nåncå in Intérnét sùmå gnü in pé d'un quåicòs!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Tréncå" (trinca), "trincà" (trincare), "trincåt" (trinchetto): altri

termini che abbiamo tradotto dal nostro dialetto sabato scorso. Facili da tradurre: la trinca è una legatura a tre giri, strettissima (gergo di marina); il trinchetto è l'albero di prua (nel filmato); trincare vuol dire legare stretto con una trinca, ma anche fare una gran bevuta, magari di vino buono...
Però non siamo riusciti a capire la derivazione dell'espressione "nuovo di trinca", che starebbe per "nuovissimo", come "nuovo di pacca", "nuovo di zecca". Perchè "nuovo di trinca"? Nei dizionari che abbiamo consultato non abbiamo trovato la spiegazione e nemmeno in Internet abbiamo trovato qualcosa!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento