mercoledì 13 agosto 2008

Trisèt.

Un'àltrå påròlå trådùtå sàbåt påsà dål nòs diålåt: "Trisèt", ål giögh di cart (intål filmà, di fòto d'un tórnéo åd trisèt). Sö pòch e gnintå då cul giögh chi (vón nò mat p'r i giögh di cart), må å cùlå pàginå chi ån nå pàrlån å fónd!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra parola tradotta sabato scorso dal nostro dialetto:

 "Trisèt" (tresette o tressette), il gioco di carte (nel filmato, foto d'un torneo di tresette). So poco e nulla di tal gioco (non amo particolarmente giocare a carte), ma a questa pagina ne parlano a fondo!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento