giovedì 21 agosto 2008

I ricòrd d'unå mundénå.Un àltår... dépòšit intlå "Lå Båncå dlå Mémòriå": unå ex-mundénå dål Nuåréš lå ricòrdå intål sò diålåt  lå vìtå dlå rišèrå. Lå fådìå, i muschìn, i tåvån e i "cåntåmént" i érån me cui chi då nüm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un altro...deposito nella "Banca della Memoria": una ex-mondina

del Novarese ricorda nel suo dialetto la vita della risaia. La fatica, le zanzare, i tafani e i "cantamenti" erano come quelli qui da noi...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento