martedì 24 dicembre 2013

Åugüri!


…Hai tempo a ffà presepi e accenne artari:
questo è er primo Natale che ss’è vvisto
senza manco un boccon de pifferari.

(G. G. Belli, 24 dicembre 1836)
…’T ågh è pari fa préšèpi e viscà åltàr:
cuschì ‘l è ‘l prim Nådàl ch’ås è vüst
sénså nåncå un tucåt åd piféràr.

(R. M., 24 dicémbår 2013)


Pår dìlå giüstå, ‘l è giåmò un pò ch’ås nå vådå pü chi då nüm…

Må in ògni caš


Tånti åugüri å tüti!

Nessun commento:

Posta un commento