venerdì 14 dicembre 2007

I trè cåmpån. - 1

E dóncå, i trè cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå" i ån ricumincià å sunà, dòp cinquåntå dì, å lå fén dål réstàur ch'là riguårdà tüt ål cåmpånén e åncåsì i cåmpån. Intål vìdéo dl'ingégnér Cüsón, ch'là dirèt i låùr åd réstàur, ås fa våd i vari faš åd cålibråsión di cåmpån, che d'ùrå in åvånti ås vådran åncå åd nòt, inlüminà då lå lüš blö åd quàtår néón spéciàl. Sich'ùmå mai då dì: un grån bèl låùr, fai cun tåntå cumpéténså e påsión dål Michél  Cüsón e dåi sò culåburåtùr. Gràsie, Michéle, e gràsie å tüti cui ch'ån dai unå mån å purtà å lå fén ål réstàur!

(I pårticulàr sùrå ål vìdéo in cùlå påginå chi).

R. M.


Vérsión in itåliån:

E dunque, le tre campane del nòstro Santuario

della "Madonna della Fontana" sono tornate a suonare, dopo cinquanta giorni, alla conclusione del restauro che ha riguardato tutta la torre campanaria e le campane stesse. Nel video dell'ingegner Cuzzoni, che ha diretto i lavori di restauro, si mostrano le varie fasi di calibrazione delle campane, che d'ora in poi si vedranno anche di notte, illuminate dalla luce blu di quattro neon speciali. Che dire di più: un gran bel lavoro, eseguito con tanta competenza e passione da Michele Cuzzoni e dai suoi collaboratori. Grazie, Michele, e grazie a tutti coloro che hanno dato una mano a portare a termine il restauro!

(I particolari sul video a questa pagina).

R. M.

1 commento:

  1. Senta mica sonan ben!!!!! Un salut al maestar e alla Raffa!!

    Susy

    RispondiElimina