venerdì 20 marzo 2009

I bårlånd.

Lå bårlåndå.

Int lå bèlå rübrìcå "Lå dispénså dlå mémòriå" püblicà då "Lå Lümlénå" ståsmånå, l'Énrìco Cårnuàl Schiåncå ål pàrlå dlå bårlåndå, ùnå piånténå èrbàcéå dlå fåmìgliå di Cruciferae (Bunias erucago L.), cunusü in itåliån me Cascellora, Landra o Cascella. Cun un pò då cui årbåt chi, dü pügn åd riš e dål bröd åd càrån, ùnå vòltå (ådès å sö nò...) ås fàvå un bèl piat åd "riš e bårlånd". E difàti i dišìvån:

"Riš e fåšö l'è lå mnèstrå di fiö; riš e bårlånd l'è lå mnèstrå di grånd"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Nella bella rubrica "La dispensa della memoria" pubblicata da "La

Lomellina" questa settimana, Enrico Carnevale Schianca parla della barlanda, una piantina erbacea della famiglia delle Cruciferae (Bunias erucago L.), nota in italiano come Cascellora, Landra o Cascella. Con un po' di tali erbette, due pugni di riso e del brodo di carne, una volta (ora non so...) si preparava un bel piatto di "riso e barlande". E infatti si diceva:

"Ris e fåsö l'è lå mnèstrå di fiö; ris e bårlånd l'è lå mnèstrå di grånd":

Riso e fagioli è la minestra dei bambini; riso e barlande è la minestra dei grandi.


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento