venerdì 19 ottobre 2007

Måni... å råglån.

FitzRoy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan (då Wikipédiå).

Tra i påròl chi cuménciån pår "R" ch'ùmå trådùt l'àltår dì gh'érå åncåsì "råglån", che pérò lå sårìs unå påròlå ingléšå, ch'lå vurìs dì un tìpo 'd måniå tåcà cun di cüšidür chi pàrtån dirétåmént dål còl e i làsån la spàlå sénså mìå 'd riliév. Må fórse nò tüti i sån d'indùå lå vénå cùlå påròlå chi. Diš che lå vénå dål nòm åd Lòrd Råglån, FitzRoy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan (1788-1855), un fèldmårésciàl ingléš ch'l' àvå pèrs ål bràs déstår intlå båtàgliå 'd Watérlò. Pår ciårcà då cunfónd un pò lå sò åmpütåsión, intål supràbit i gh'ån cüšì...i måni å råglån...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "R" che abbiamo tradotto l'altro

giorno c'era pure "råglån", che però sarebbe una parola inglese, che indica un tipo di manica unita con cuciture che partono direttamente dal collo e privano la spalla di ogni rilievo. Ma forse non tutti sanno da dove derivi questa parola. Pare derivi dal nome di Lord Raglan, FitzRoy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan (1788-1855), un feldmaresciallo inglese che aveva perso il braccio destro nella battaglia di Waterloo. Per cercare di mascherare un poco la sua amputazione, nel  soprabito gli hanno cucito...le maniche a raglan...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento