sabato 10 novembre 2007

I trè cåmpån.

I låùr åd réstàur dål cåmpånén dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå" i vån åvånti, sutå lå dirésión 'd l' ingégnér Michéle Cüsón. Giuidì påsà i ån tirà šü i trè cåmpån, chi gh'ån dåbšògn åncå lur då vès réståurà: i èn dål 1773! Tüti i pårticulàr intål bèl sit che Michéle l'à duèrt då pòch sùrå lå sò påsión: i cåmpån. Gràsie, Michéle!

R. M.

Vérsión in itåliån:

I lavori di restauro del campanile del nostro Santuario della
"Madonna della Fontana" proseguono, sotto la direzione dell'ingegner Michele Cuzzoni. Giovedì scorso hanno calato le tre campane, che necessitano anch'esse di venir restaurate: sono del 1773! Tutti i particolari nel  bel sito  che Michele ha aperto da poco sulla sua passione: le campane. Grazie, Michele!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento