lunedì 11 febbraio 2008

"L'åniå l'è nià".

Un'àltrå bèlå cånsón in diålåt lümlén préšéntà vånårdì påsà in Bibliutécå dåi "Tån' pår..." dål Félìce Fåråvèl. L'è lå storiå d'un'åniå...nià int' un fòs:  ch'l'àbiå vurü süicidàs?


"L'åniå l'è nià.

Oià, oià, oià, l'åniå l'è nià!
Aiò, aiò, aiò, come farò!
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito.
Åm par, åm par, åm par d'åvé cåpì
ch'ågh n'àvå åsè då viv, lå vurìvå murì!
Pérò, pérò, pérò, 'dès sich'ås fa?
L'érå méi süìcidàs åntun stüfà!
L'érå biåncå me lå fiòcå, l'érå stüpidå me un'òcå,
ågh piåš
ìvå i immérsión,
må cun lå tèstå s'è incåstrà ånti såsòn!
E glu-glu e glu-glu, tèstå in fóndo e códå in su!
E glu-glu e gu-glò, mezzo stagno prosciugò.
Må quånt'àcquå l'à bivü
dål sò bèch e åncå dål cü,
e lå sò pånså l'è triplicà
e pö l'ö sintü s-ciupà
e 'l fünéràl, néràl, in pómpå màgnå
ål prèv ål pòrtå ål mòrt ånt'ùnå cåvàgnå.
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito!
Nell'o, nell'omelia ha dichiarato
che il corpo va sepolto già spennato
nel forno a micro-onde del prelato
previa unzione santa all'ex-pennuto!..."


Dès pö di àltår vìdéo.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra bella canzone in dialetto lomellino presentata venerdì
scorso in Biblioteca dai "Tanto per..." di Felice Faravelli. E' la storia d'un'anatra...annegata in un fosso: che abbia voluto suicidarsi? "L'anatra è annegata.

Oià, oià, oià, l'anatra è annegata!
Aiò, aiò, aiò, come farò!
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito.
Mi pare, mi pare, mi pare d'aver capito
che ne aveva abbastanza di vivere, voleva morire!
Però, però, però, adesso che si fa?
Era meglio suicidarsi in uno stufato!
Era bianca come la neve, era stupida come un'oca,
le piacevano le immersioni,
ma con la testa s'è incastrata nei sassoni!
E glu-glu e glu-glu, testa in fondo e coda in su!
E glu-glu e gu-glò, mezzo stagno prosciugò.
Ma quant'acqua ha bevuto
dal suo becco e anche dal culo,
e la sua pancia è triplicata
e poi l'ho sentita scoppiare
e al funerale in pompa magna
il prete porta il morto in una cesta.
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito!
Nell'o, nell'omelia ha dichiarato
che il corpo va sepolto già spennato
nel forno a micro-onde del prelato
previa unzione santa all'ex-pennuto!..."


Più avanti altri video.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento