martedì 12 febbraio 2008

"Nouvelle cuišine?...".

Un'àltrå puišìå dål Prufésùr Férnàndo Véniàl, då lû lišü vånårdì påsà in Bibliutécå. L'è in diålåt påvéš, un pò divèrs dål nòs...


"Nouvelle cuišine?...


Lå mòdå ‘d cüšinà å lå fråncéšå

åi nòs gourmét lå gh’à tirà lå méså...

Però, fèm ål piåšè, e sens' uféšå:

pår i cultori dål
ragù åd féšå

mi vöri dì unå påròlå s-ciètå(mågàri då ståmpà int'lå gåšètå).I trån insèmå i gåmbår cun pånsètå(che pö, mågàri, åt végnå lå cåghètå)e 'l grån finàl l'è sémp'r unå sålsìnåche in bùca lå fa gnì 'n po' d'åcquòlìnå:però 'l såvùr dål piàt l'è sémpår quèl,ch’ål sìå pès, pulàstår ò mågåtèl. . .E ti cåpìsåt nò s’ l'è un bólìtoòpür åròst, mågàri “scottadìto".Int’ål rišòt quåtà cun “Fòglia d'oro"gh'è nò 'l såvùr frågrànte dell'allòro;


invéce å tröv't ål güst dål... pòrtåfòglio


e nò dål làrd tòstàto déntro l'òlio.


Må vurì mèt dù fèt åd bón sålàmdå quèl ch’å fa gri-gri sü pår  ål plàm,un pò 'd bundiölå e quàtår sótåcéticui gåbårö sut'òli... Ròbå då préti!Pö 'n piàt åd rišòt giàld, ben fàt å möd,mågàri cun un bis åd cåpélèti in bröd(ch 'gh piàšån åncå ål diàvòlo Méfìsto)pår fàgh ål fond å un bólìto mistocun sàlså vérdå e pivrón in brüsch(.. e dòpu å t'åt incròtåt dådré 'n süsch).D'invèr'n invéci: puléntå cul bråšàto(che unå quaidünå dìs åncå "stufàto”).Püsè che stüf, t'åt séntåt quàši sàzio ...però gh'è 'nmò un po' då spàziopr'ål pånetón ò tùrtå Pårådìš:e pö t' åt lècåt finå i barbìš!E pår finì: cåfé cùn ål gråpìn,


ch 'åt iütå å šgurgà un bèl rütìn.Altår che « nouvèlle cuišìne ». . . ."


 


R. M.
Vérsión in itåliån:


Un'altra poesia del Professor Fernando Veniale, da lui lettavenerdì scorso in Biblioteca. E' in dialetto pavese, un po' diverso dal nostro...
"Nouvelle cuisine?...


La moda di cucinare alla francese
ha sedotto i nostri buongustai. . .
Però, per favore, e senza offesa:
per i cultori del "ragù" di fesa
voglio dire una parola schietta
(magari da stampare sul giornale).
Mescolano gamberi con pancetta
(che poi ti viene la caghetta)
e il gran finale è sempre una salsina
che in bocca fa venire l'acquolina;
però il sapore del piatto è sempre uguale,
che sia pesce, pollo o carne. . .
E tu non capisci se è un bollito
oppure arròsto, magari" scottadito" .
Nel risotto coperto con foglia d'oro
non c'è il sapore fragrante dell'alloro;
invece trovi il gusto del... portafoglio
e non del lardo tostato nell'olio
Ma volete mettere due fette di buon salame
di quello che solletica il palato,
un po' di coppa e quattro sott'aceti
con i funghetti sott'olio... Roba da preti!
Poi un piatto di risotto giallo, ben cucinato,
magari con un bis di cappelletti in brodo
(che piacciono anche al diavolo Mefisto)
per fare da fondo a un bollito misto
con salsa verde e peperoni sott'aceto
(...e dopo ti accucci dietro una siepe).
D'inverno, invece: polenta con brasato
(che qualcuno dice anche "stufato").
Più che stufo, ti senti quasi sazio...
però c'è ancora dello spazio
per il panettone o la torta Paradiso:
e poi ti lecchi anche i baffi !
E per finire: caffè con grappino,
che ti aiuta a fare un bel ruttino.
Altro che «nouvelle cuisine ». . ..". 


R. M. 


Nessun commento:

Posta un commento