venerdì 22 febbraio 2008

Lå Lünå e lå Tèrå.

Intål filmà, l'éclìse tutàl åd lünå dl'àltrå nòt. E ståsìrå, in Bibliutécå, unå séràtå åstrunòmicå cun lå nòså Tèrå vüsta dål ciél, cürà dålå åsuciåsión di åstròfil dlå Lümlénå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel filmato, l'eclisse totale di luna dell'altra notte. E questa sera,

in Biblioteca, una serata astronomica con la nostra Terra vista dal cielo, a cura dell'associazione degli astrofili della Lomellina.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento