mercoledì 13 febbraio 2008

"Un quadro".

E pår finì lå série di vìdéo che ål nòs blògh l'à vurü dédicà ålå månifèståsión "...Tån' me Peter Pan" tinü in Bibliutécå vånårdì påsà, èco ål bràno finàl préšéntà dål Prufésùr Félìce Fåråvèl e i "Tån' pår...": "Un quàdår".
I nòs cumplimént åi puétå e åi sunådù  pår lå bèlå sìrå!

(Spérùmå che, riguàrd ål diålåt, in unå pròsimå ucåšión i vénån invità åncå di àltår puétå diåletàl åd Sånåšà, tån' me cui che måtårumå intål nòs cd: ål Båsån Guaschi, ål Pépìno Mågnån, l'Elio Ràvå....).

R. M.

Vérsión in itåliån:

E per finire la serie di video che il nostro blog ha voluto dedicare

alla manifestazione "...Come Peter Pan" tenuta in Biblioteca venerdì scorso, ecco il brano finale presentato dal Professor Felice Garavelli e i "Tanto per...": "Un quadro".
I nostri complimenti ai poeti e ai musicisti per la bella serata!

(Speriamo che, riguardo al dialetto,  in una prossima occasione, vengano invitati anche altri poeti dialettali di Sannazzaro, come quelli che inseriremo sul nostro cd: Bassano Guaschi, Peppino Magnani, Elio Rava...).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento