giovedì 10 agosto 2006

"Å Sån Luréns..."

L'ügå  åméricånå.

Incö, 10 ågùst, l'è Sån Luréns e nüm ùmå truà dü pruèrbi intål nòs diålåt chi pàrlån åd Sån Luréns: int'iün å gh'è dåmèš l'ügå; int'l'àltår ås pàrlå dål cald.  Chi l'è ch'å gh'i à in mént? D'ògni mòdò i sårån mis intlå sésión "Santi del calendario e stagioni" dål libår e dål cd sü 'l nòs diålat...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento