sabato 5 agosto 2006

Då "Ca" å "Cutùrån"

Lå  ca     

Incö, füriå åd dài, ål nòs grüp l'à finì då ciårcà e trådüv i påròl in diålåt chi cuménciån pår C: l'érå ùrå! Ièn quàsi 900 päròl, gint!...E då cùi iérån nò fàcil då trådüv!... Préšémpi, chi l'è ch'å sa sich'l'è:

ål cåciü

ål cånté

ål cånvårö

ål cåpàstår

ål càs
i

lå ciåmbrélå

lå cilàpå

lå culùbiå

lå cupårölå?Lå rispòstå intål disiunàri  ch'å truårì déntår ål libår e ål CD dål nòs diålåt!

     I cutùrån.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento