domenica 27 maggio 2012

Giån e Ghìtå.


"Giån e Ghìtå ch'i vån pår mårinén": ås dìså åd du pårsón (ùnå còpiå, må åncå nò) ch'i èn sémpår in gir åsèmå... In itåliån "Giovanni e Ghita (Margheritå)", prubåbilmént dåi tudåsch "Hansel e Gretel". Må... "i vån pår mårinén" d'indùå 'l rìvå? Fórse l'inìsi d'ùnå stòriå då cui témp là?

Nessun commento:

Posta un commento