lunedì 1 ottobre 2012

Lå fén åd "Minìn Minèlå".


Åv rišültå che, å Sånåšà, lå filåstròcå "Minìn Minèlå" (å pag. 475 dål lìbår "Ål nòs diålåt") lå finìsìvå insì?:
"Åndùmå å ca d'ùnå dònå 
å fas impråstà un michìn
gråtìn gråtìn!".

Nessun commento:

Posta un commento