giovedì 5 giugno 2008

Bivùm inti cuntént càlic...

Lünédì 2 'd giügn, fèstå dlå Répüblicå,  'gh è stai un cuncèrt tårméntå bèl in Sån Bårnårdén, cun ål Còro "A. Vivaldi" e di brav cåntånt lìrich. Intål filmà, ål bis finàl: ål brindiši dlå Tråviàtå, che tüti å cunsùmå:
"Bivùm inti cuntént càlic,
che lå blåså å i infiùrå;
e lå fügévul urå
ch'ås inébriå å vulütà...."
(Altår filmà dål cuncèrt å culå pàginå chi).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, si è tenuto un bellissimo

concerto in San Bernardino, con il Coro "A. Vivaldi" e dei bravi cantanti lirici. Nel filmato, il bis finale: il brindisi della Traviata, che tutti conosciamo:
"Libiam ne' lieti calici,
che la bellezza infiora;
e la fuggevol'ora
s'inebrïi a voluttà...".
(Altri filmati del  concerto a questa pagina).

R. M.
Nessun commento:

Posta un commento