domenica 11 ottobre 2009

Me compare Giacometo.


Ståsìrå in Sån Bårnårdén å gh sårà, me tüti i an,  'l cuncèrt dål Còro "I. Timallo", åd Vughérå, cu' i sò bèi cånt pupulàr dlå muntàgnå e di ålpén. L'an påsà åm érå piåšü cul cånt chi, in diålåt vénét:
Me compare Giacometo Ål mè åmìs Giåcumén

Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto,
quando el canta el verze el beco
che'1 fa proprio inamorar.Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar,


Le galine tutte mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
par la rabia che le gà,

Ål mè åmìš Giåcumén ål gh àvå un bèl gålåt
quånd ål cåntå ål vèrå ål bèch
ch'ål fa pròpi inåmurà.
Må un bèl dì lå pådrónå
pår fa fèstå å i invidà
å gh tìrå ål còl ål gal e ål lå måtå å fal åndà.


I gåléen tüt mat
pår lå pèrditå dål gal
i ribàltån lå cåpunèrå
då lå ràbiå ch'i gh ån.


R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stasera nella chiesa di San Bernardino ci sarà come tutti gli anni il

concerto del Coro "I Timallo" di Voghera, con i suoi bei canti popolari di montagna e degli alpini. L'anno scorso mi era piaciuto questo canto, in dialetto veneto:
Me compare Giacometo Il mio compare Giacomino.

Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto,
quando el canta el verze el beco
che'1 fa proprio inamorar.Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar,


Le galine tutte mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
par la rabia che le gà,
Il mio compare Giacomino
aveva un bel galletto,
quando canta apre il becco
che fa proprio innamorar.

Ma un bel giorno la padrona per far festa agli invitati
tira il collo al gallo
e lo mette da cucinare.Le galline tutte matte
per la perdita del gallo
ribaltano la stia
per la rabbia che hanno.
 


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento