domenica 12 novembre 2006

Pårchè..."giuntà i ghèti"?

Ghèti...mudèrån.

Iér dòpdišnà sùmå åndài åvånti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "G", pårtåndå då "Gårbüi" fénå å "Ghirbå". Insèmå åi tånti påròl ch'ùmå trådùt, gh'érå åncåsì "Ghèti" (Ghette), i gåmbàl bas che då chi 'n drérå ås måtivån insìmå di scàrp, pår bågnài nò quånd å piuvìvå ò fiucàvå: ådès ièn ròb p'r i spurtìv ò p'r i suldà...E å s'è gnü in mént che, d'ùnå pårsònå  ch'l'è mòrtå å dišùmå:

"Ål gh'à giuntà i ghèti!...", ciuè: "Ci ha perso, ci ha rimesso le ghette!...".

Chisà pårchè ås dišå insì, in diålåt: si ch'ål gh'éntrån i ghèti cul murì? Fórse pårchè, ål mòrt, å s'ågh måtå nò sü i ghèti, dàto che... intlå càså ièn inütil e lü dóncå ågh i å gióntå? Chi l'è ch'ås dà unå mån å ciarì cul dübi chi?

Versión in itåliån:

Ieri pomeriggio siamo andati avanti a cercare le parole che

cominciano per "G", partendo da ""Gårbüi" (Garbuglio), fino a "Ghirba". Insieme alle tante parole che abbiamo tradotto, c'era anche "Ghèti" (Ghette), i gambali bassi che un tempo si mettevano sopra le scarpe per non bagnarle quando pioveva o nevicava: ora sono cose per gli sportivi o per i militari...E ci siamo ricordati che, d'una persona che è morta, diciamo:

"Ål gh'à giuntà i ghèti!...", cioè: "Ci ha perso, ci ha rimesso le ghette!".

Chissà perchè si dice così, in dialetto: che ci azzeccano le ghette con il morire? Forse perchè, al morto, non si mettono su le ghette, dal momento che...nella cassa sono inutili e lui dunque ce le rimette? Chi ci dà una mano a chiarire questo dubbio?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento