sabato 4 novembre 2006

Ål "Munümént".

Ål "Munümént", unå vòltå.

Incö l'è ål quàtår nuvémbår e me tüt i an ågh sårà lå cérimòniå dåvånti ål Munümént, pår ricurdà i cådü åd tüti i guèr. Åm vénå in mént che inti pruèrbi surå lå guèrå ch'ùmå truà intål nòs diålåt ågh'è åncåsì cust chi:
 

"Chi l'è ch'å pàrlå bén dlå guèrå, ål l'à nò vüstå in fàciå!" e ciuè: "Chi parla bene della guerra, non l'ha vista in faccia!".

Intå cui påròl chi, gh'è tüt ål bón séns di nòs vèg, ch'ås tiràvån nò indrérå då fa 'l sò duér, mågàri pågåndå cun lå vitå, me i sånåšårén éléncà intål Munümént, må ch' i àvån cåpì che lå guèrå, quålùnque guèrå, l'è tårmentå brütå... Må bšògnå bén dì che chi l'è ch'ål lå dichiàrå, lå guèrå, pö dificilmént ål lå vådå in fàciå, då prèså!...

Vérsión in itåliån:


Oggi è il quattro novembre e come tutti gli anni ci sarà la cerimonia

davanti al Monumento, per ricordare i caduti di tutte le guerre. Mi sovviene che tra i proverbi sulla guerra che abbiamo trovato nel nostro dialetto c'è anche questo:

"Chi l'è ch'å pàrlå bén dlå guèrå, ål l'à nò vüstå in fàciå!" e cioè: "Chi parla bene della guerra, non l'ha vista in faccia!".

In queste parole, c'è tutto il buon senso dei nostri vecchi, che non si tiravano indietro dal fare il loro dovere, magari pagando con la vita, come i sannazzaresi elencati sul Monumento, ma che avevano capito che la guerra, qualunque guerra, è bruttissima...Ma bisogna ben dire che chi la dichiara, la guerra, poi difficilmente la vede in faccia, da vicino...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento