giovedì 23 novembre 2006

Ål giånén di gråfión.

Gråfión

Sàbåt påsà, åndåndå åvånti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "G" (sùmå pårtì då "Ghiribìs" e sùmå rivà å "Giårgiàtulå"), ùmå truà åncåsì "Giånén", ål vèråm ch'ås pö truà intlå frütå, tån' me inti gråfión. "Giånén" ål sårìs tån' me "Giuånén" (Giovannino), må pårchè ås ciàmå insì? Ciårcåndå in Internet, gh'è såltà fö che int'l'Àlto Réno e intål Pistuiéš i cüntån che, intlå nòt åd Sån Giuàn ( 24 giügn),  i vèråm ågh lå fàiån å 'ndà déntår i gråfión e che då Sån Giuàn in åvånti, åd gråfión l'è méi mångiàn pü mìå, pår nón fa di brüt incóntår...Chisà se cùlå stòriå chi lå circulàvå åncå då nüm...

Versiôn in itåliån:

Sabato scorso, proseguendo nella ricerca delle parole che

cominciano per "G" (siamo partiti da "Ghiribis" e siamo arrivati a "Giårgiàtulå"), abbiamo trovato anche "Giånén", il baco che si può trovare nella frutta, come nelle ciliegie. "Giånén" (Giannino) sarebbe come "Giuånén" (Giovannino), ma perchè si chiama così? Cercando in Internet, è uscito che nell'Alto Reno e nel Pistoiese raccontano che, nella notte di San Giovanni (24 giugno), i bachi riescano a penetrare nelle ciliegie e che da San Giovanni in avanti, di ciliegie è meglio non mangiarne più, per non fare dei brutti incontri...Chissà se questa storia circolava anche da noi...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento