mercoledì 15 novembre 2006

Lå ghirbå.

"Ål gh'à giuntà lå ghirbå!...".

In mèš å i àltår påròl chi cuméncian cun lå "G" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà, gh'érå åncåsì "Ghirbå", ål sach åd pèl åd cràvå ch'åš dröbå in Africå pår purtàs ådrérå l'àquå. Pèrd lå ghirbå, intål déšèrt, ål vö dì låsàgh lå pèl, cùlå åd cràvå e cùlå vérå, e l'è fórse pròpi intlå guèrå 'd Lìbiå, intål 1911, che gh'è nåsü, tra i nòs suldà, cui mòd åd dì chi:

"Giuntàgh lå ghìrbå", ciuè: "Rimetterci la ghirba (e quindi la vita).

"Purtà å ca lå ghìrbå", ciuè: "Portare a casa la ghirba (e quindi sopravvivere a un grave pericolo, detto soprattutto di un reduce di guerra)".

E pinsàlå che ådès ås ciàmå  "ghìrbå"  un årtìcul då cåmpég, ch'ål ténå déntår l'àquå då fa lå dòciå...

Vérsión in itåliån:

Fra le altre parole che cominciano con la  "G" che abbiamo tradotto

sabato scorso, c'era anche "Ghirba", l'otre di pelle di capra che si usa in Africa per portar con sè l'acqua. Perdere la ghirba, nel deserto, vuol dire lasciarci la pelle, quella di capra e quella vera, ed è forse proprio nella guerra di Libia, nel 1911, che sono nati, tra i nostri soldati, questi modi di dire:

"Giuntàgh lå ghìrbå", cioè: "Rimetterci la ghirba (e quindi la vita).

"Purtà å ca lå ghìrbå", cioè: "Portare a casa la ghirba (e quindi sopravvivere a un grave pericolo, detto soprattutto di un reduce di guerra)".

E pensare che ora si chiama "ghirba" un articolo da campeggio, che contiene l'acqua per fare la doccia...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento