domenica 19 novembre 2006

Lå "fèstå åd l'òm".

Nåpuléón.

Tüti i sån che lå fèstå dlå dònå l'è ål vòt 'd mars, må fórse nò tüti i sån che cùlå åd l'òm l'è...ål dü d'ågùst!...Pårchè ål dü d'ågùst? In pòch påròl, mi ch'åm à cüntà l'àltår dì ål mè cuscrìt Piérluìgi Påtròni, lå stòriå l'è cùstå: quånd å séråm sùtå Nåpuléón e i Fråncéš, å l'Acådèmiå åd Mòdénå, i stüdént , å lå måténå, måtåndå sü cui cålsón tårméntå strénc dlå divìšå, i duìvån inguålàs bén i..."giuièl  åd fåmìgliå", sintåndå tüti i vòlt l'ùrdin:

"Les deux  (couillons) à gauche!",  "I dü (cuión) å snìstrå!".

"Deux à gauche" incó, "Deux à gauche" dumån, gh'è gnü fö in diålåt "Dü ågùst", lå fèstå di òm!...

Vérsión in itåliån:

Tutti sanno che la festa della donna è l'otto di marzo, ma forse non

tutti sanno che quella dell'uomo è...il due di agosto!...Perchè il due di agosto? In poche parole, come mi ha raccontato l'altro giorno il mio coetaneo Pierluigi Patroni, la storia è questa: quando eravamo sotto Napoleone  e i Francesi, all'Accademia di Modena, gli studenti, alla mattina, indossando quei calzoni strettissimi della divisa, dovevano sistemarsi bene i..."gioielli di famiglia", sentendo tutte le volte l'ordine:

"Les deux  (couillons) à gauche!",  "I due (coglioni) å sinìstrå!".

"Deux à gauche" oggi, "Deux à gauche" domani, è uscito "Dü ågùst" (Due agosto), la festa degli uomini!...

R. M.

4 commenti:

 1. Ho lisù al significà ad la festa ad iom

  ...am dispiasa un po' che al me fiò l'è nasu' propi al du d'agust...

  Anna F.

  RispondiElimina
 2. Tranquilla: Luca da grande sarà...un vero uomo!!!


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Bona Sira!!!

  Interesanta la spiegasion ad la festa!!! Ma...anca per iom ag vo i mimus, eheh?! ;D

  A prest, by Rafa!

  RispondiElimina
 4. No, par i òm...l'antùrium! (Sich a tam fè dì, Raffa!....).


  R. M.

  RispondiElimina